ترجمه Throw Back در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باعث‌ تاخير شدن‌ , در فارسی : رجعت‌

Throw Back به چه معناست و Throw Back یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Throw Back

ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌, ترجمه ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌, کلمات شبیه ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌ , باعث‌ تاخير شدن‌ به لاتین , رجعت‌ به لاتین
دانلود فایل ها