خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55693 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55693','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55693 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thunderbird به فارسی

ترجمه Thunderbird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبرق‌. می باشد

Thunderbird به چه معناست و Thunderbird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thunderbird

وبرق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وبرق‌., ترجمه وبرق‌., کلمات شبیه وبرق‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: