ترجمه Till در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.jnoc &.perp): تا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تااينكه‌ , در فارسی : تاانكه‌ , به فارسی : تاوقتيكه‌

Till به چه معناست و Till یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Till

(.jnoc &.perp): تا به خارجی , ریشه انگلیسی (.jnoc &.perp): تا, ترجمه (.jnoc &.perp): تا, کلمات شبیه (.jnoc &.perp): تا , تااينكه‌ به لاتین , تاانكه‌ به لاتین , تاوقتيكه‌ خارجی
دانلود فایل ها