ترجمه Timberline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌ می باشد

Timberline به چه معناست و Timberline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Timberline

(در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌, ترجمه (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌, کلمات شبیه (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌
دانلود فایل ها