ترجمه Time Division Multiplex در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسهيم‌ زماني‌. می باشد

Time Division Multiplex به چه معناست و Time Division Multiplex یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time Division Multiplex

تسهيم‌ زماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تسهيم‌ زماني‌., ترجمه تسهيم‌ زماني‌., کلمات شبیه تسهيم‌ زماني‌.
دانلود فایل ها