ترجمه Time Limit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حد زماني‌. می باشد

Time Limit به چه معناست و Time Limit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time Limit

حد زماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حد زماني‌., ترجمه حد زماني‌., کلمات شبیه حد زماني‌.
دانلود فایل ها