خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55870 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55870','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55870 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Time Lock به فارسی

ترجمه Time Lock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قفل‌ ساعتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاه‌قفل‌.

Time Lock به چه معناست و Time Lock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time Lock

قفل‌ ساعتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قفل‌ ساعتي‌, ترجمه قفل‌ ساعتي‌, کلمات شبیه قفل‌ ساعتي‌ , گاه‌قفل‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: