ترجمه Tnt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌ می باشد

Tnt به چه معناست و Tnt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tnt

(eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌, ترجمه (eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌, کلمات شبیه (eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌
دانلود فایل ها