ترجمه Toast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرخ‌شدن‌.

Toast به چه معناست و Toast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toast

بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌, ترجمه بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌, کلمات شبیه بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌ , سرخ‌شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها