ترجمه Toast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نان‌ برشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باده‌ نوشي‌ بسلامتي‌ كسي‌ , در فارسی : برشته‌ كردن‌ (نان‌)

Toast به چه معناست و Toast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toast

نان‌ برشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نان‌ برشته‌, ترجمه نان‌ برشته‌, کلمات شبیه نان‌ برشته‌ , باده‌ نوشي‌ بسلامتي‌ كسي‌ به لاتین , برشته‌ كردن‌ (نان‌) به لاتین
دانلود فایل ها