ترجمه Toaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نان‌ برشته‌ كن‌ , در فارسی : سرخ‌ كننده‌ , به فارسی : برشته‌

Toaster به چه معناست و Toaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toaster

نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌, ترجمه نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌, کلمات شبیه نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌ , نان‌ برشته‌ كن‌ به لاتین , سرخ‌ كننده‌ به لاتین , برشته‌ خارجی
دانلود فایل ها