ترجمه Toastmaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌ می باشد

Toastmaster به چه معناست و Toastmaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toastmaster

(در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌, ترجمه (در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌, کلمات شبیه (در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌
دانلود فایل ها