ترجمه Told در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گفته‌ شده‌.

Told به چه معناست و Told یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Told

(زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet) به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet), ترجمه (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet), کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet) , گفته‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها