ترجمه Tolerability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ پذيرش‌. می باشد

Tolerability به چه معناست و Tolerability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tolerability

قابليت‌ پذيرش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ پذيرش‌., ترجمه قابليت‌ پذيرش‌., کلمات شبیه قابليت‌ پذيرش‌.
دانلود فایل ها