ترجمه Tomtit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌. می باشد

Tomtit به چه معناست و Tomtit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tomtit

(ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌.
دانلود فایل ها