ترجمه Tonemic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌. می باشد

Tonemic به چه معناست و Tonemic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonemic

داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌., ترجمه داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌., کلمات شبیه داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌.
دانلود فایل ها