خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56186 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56186','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56186 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tonemic به فارسی

ترجمه Tonemic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌. می باشد

Tonemic به چه معناست و Tonemic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonemic

داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌., ترجمه داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌., کلمات شبیه داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: