ترجمه Tonsillotomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌. می باشد

Tonsillotomy به چه معناست و Tonsillotomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonsillotomy

برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌., ترجمه برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌., کلمات شبیه برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌.




دانلود فایل ها