خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56270 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56270','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56270 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Topdress به فارسی

ترجمه Topdress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌حي‌ ريختن‌.

Topdress به چه معناست و Topdress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topdress

بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌, ترجمه بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌, کلمات شبیه بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ , سط‌حي‌ ريختن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: