ترجمه Topdress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌حي‌ ريختن‌.

Topdress به چه معناست و Topdress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topdress

بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌, ترجمه بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌, کلمات شبیه بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌ , سط‌حي‌ ريختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها