ترجمه Torch Singer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌. می باشد

Torch Singer به چه معناست و Torch Singer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torch Singer

خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌., ترجمه خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌., کلمات شبیه خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌.
دانلود فایل ها