ترجمه Tote Road در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌. می باشد

Tote Road به چه معناست و Tote Road یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tote Road

جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌., ترجمه جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌., کلمات شبیه جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌.
دانلود فایل ها