ترجمه Totipotent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌. می باشد

Totipotent به چه معناست و Totipotent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Totipotent

داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌., ترجمه داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌., کلمات شبیه داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌.
دانلود فایل ها