ترجمه Town Manager در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهردار انتصابي‌. می باشد

Town Manager به چه معناست و Town Manager یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Town Manager

شهردار انتصابي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شهردار انتصابي‌., ترجمه شهردار انتصابي‌., کلمات شبیه شهردار انتصابي‌.
دانلود فایل ها