ترجمه Toy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وررفتن‌. می باشد

Toy به چه معناست و Toy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toy

وررفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وررفتن‌., ترجمه وررفتن‌., کلمات شبیه وررفتن‌.
دانلود فایل ها