ترجمه Trabeation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌. می باشد

Trabeation به چه معناست و Trabeation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trabeation

(detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌., ترجمه (detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌., کلمات شبیه (detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌.
دانلود فایل ها