ترجمه Tracking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيگردي‌. می باشد

Tracking به چه معناست و Tracking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tracking

پيگردي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيگردي‌., ترجمه پيگردي‌., کلمات شبیه پيگردي‌.
دانلود فایل ها