ترجمه Tracking Symbol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نماد پيگردي‌. می باشد

Tracking Symbol به چه معناست و Tracking Symbol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tracking Symbol

نماد پيگردي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نماد پيگردي‌., ترجمه نماد پيگردي‌., کلمات شبیه نماد پيگردي‌.
دانلود فایل ها