ترجمه Tracklayer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريل‌ گذار. می باشد

Tracklayer به چه معناست و Tracklayer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tracklayer

ريل‌ گذار. به خارجی , ریشه انگلیسی ريل‌ گذار., ترجمه ريل‌ گذار., کلمات شبیه ريل‌ گذار.
دانلود فایل ها