ترجمه Trade Acceptance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برات‌ قبولي‌. می باشد

Trade Acceptance به چه معناست و Trade Acceptance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trade Acceptance

برات‌ قبولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برات‌ قبولي‌., ترجمه برات‌ قبولي‌., کلمات شبیه برات‌ قبولي‌.
دانلود فایل ها