ترجمه Tradescantia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌. می باشد

Tradescantia به چه معناست و Tradescantia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tradescantia

(گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌., ترجمه (گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌., کلمات شبیه (گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌.
دانلود فایل ها