ترجمه Traffic Court در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌. می باشد

Traffic Court به چه معناست و Traffic Court یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Traffic Court

دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌., ترجمه دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌., کلمات شبیه دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌.
دانلود فایل ها