ترجمه Tragedienne در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازيگر تراژدي‌ (زن‌). می باشد

Tragedienne به چه معناست و Tragedienne یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tragedienne

بازيگر تراژدي‌ (زن‌). به خارجی , ریشه انگلیسی بازيگر تراژدي‌ (زن‌)., ترجمه بازيگر تراژدي‌ (زن‌)., کلمات شبیه بازيگر تراژدي‌ (زن‌).
دانلود فایل ها