ترجمه Trailer Court در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌. می باشد

Trailer Court به چه معناست و Trailer Court یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailer Court

با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌., ترجمه با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌., کلمات شبیه با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌.
دانلود فایل ها