ترجمه Trailer Record در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدرك‌ پشت‌ بند. می باشد

Trailer Record به چه معناست و Trailer Record یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailer Record

مدرك‌ پشت‌ بند. به خارجی , ریشه انگلیسی مدرك‌ پشت‌ بند., ترجمه مدرك‌ پشت‌ بند., کلمات شبیه مدرك‌ پشت‌ بند.
دانلود فایل ها