ترجمه Training College در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشسرا. می باشد

Training College به چه معناست و Training College یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Training College

دانشسرا. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشسرا., ترجمه دانشسرا., کلمات شبیه دانشسرا.
دانلود فایل ها