ترجمه Trampoline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند. می باشد

Trampoline به چه معناست و Trampoline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trampoline

توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند. به خارجی , ریشه انگلیسی توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند., ترجمه توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند., کلمات شبیه توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند.
دانلود فایل ها