ترجمه Transcutaneal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماوراء پوستي‌

Transcutaneal به چه معناست و Transcutaneal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transcutaneal

(suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌, ترجمه (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌, کلمات شبیه (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌ , ماوراء پوستي‌ به لاتین
دانلود فایل ها