ترجمه Transcutaneal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورا پوستي‌. می باشد

Transcutaneal به چه معناست و Transcutaneal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transcutaneal

ورا پوستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ورا پوستي‌., ترجمه ورا پوستي‌., کلمات شبیه ورا پوستي‌.
دانلود فایل ها