ترجمه Transfer Instruction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستور العمل‌ انتقال‌. می باشد

Transfer Instruction به چه معناست و Transfer Instruction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfer Instruction

دستور العمل‌ انتقال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستور العمل‌ انتقال‌., ترجمه دستور العمل‌ انتقال‌., کلمات شبیه دستور العمل‌ انتقال‌.
دانلود فایل ها