ترجمه Transfusible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌. می باشد

Transfusible به چه معناست و Transfusible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transfusible

(elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌., ترجمه (elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌., کلمات شبیه (elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌.
دانلود فایل ها