ترجمه Translation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترجمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پچواك‌ , در فارسی : تفسير , به فارسی : انقال‌ , سایر ترجمه ها : حركت‌ انتقالي‌.

Translation به چه معناست و Translation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Translation

ترجمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترجمه‌, ترجمه ترجمه‌, کلمات شبیه ترجمه‌ , پچواك‌ به لاتین , تفسير به لاتین , انقال‌ خارجی , حركت‌ انتقالي‌. در زبان
دانلود فایل ها