ترجمه Transmissive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقال‌ يافته‌. می باشد

Transmissive به چه معناست و Transmissive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmissive

انتقال‌ يافته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انتقال‌ يافته‌., ترجمه انتقال‌ يافته‌., کلمات شبیه انتقال‌ يافته‌.
دانلود فایل ها