ترجمه Transpose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌. می باشد

Transpose به چه معناست و Transpose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transpose

بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌., ترجمه بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌., کلمات شبیه بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌.
دانلود فایل ها