ترجمه Transubstantiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌ می باشد

Transubstantiation به چه معناست و Transubstantiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transubstantiation

باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌, ترجمه باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌, کلمات شبیه باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌
دانلود فایل ها