ترجمه Trapdoor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريچه‌. می باشد

Trapdoor به چه معناست و Trapdoor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trapdoor

دريچه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دريچه‌., ترجمه دريچه‌., کلمات شبیه دريچه‌.
دانلود فایل ها