ترجمه Treble Staff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌. می باشد

Treble Staff به چه معناست و Treble Staff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Treble Staff

(مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌., ترجمه (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌., کلمات شبیه (مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌.
دانلود فایل ها