ترجمه Tredecillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2. می باشد

Tredecillion به چه معناست و Tredecillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tredecillion

عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2., ترجمه عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2., کلمات شبیه عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2.
دانلود فایل ها