ترجمه Trial Jury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌. می باشد

Trial Jury به چه معناست و Trial Jury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trial Jury

(در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌., ترجمه (در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌., کلمات شبیه (در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌.
دانلود فایل ها