ترجمه Tribunate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ يامسند قضاوت‌. می باشد

Tribunate به چه معناست و Tribunate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tribunate

مقام‌ يامسند قضاوت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ يامسند قضاوت‌., ترجمه مقام‌ يامسند قضاوت‌., کلمات شبیه مقام‌ يامسند قضاوت‌.
دانلود فایل ها