ترجمه Tricostate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ سه‌ دنده‌.

Tricostate به چه معناست و Tricostate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tricostate

(گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌ , داراي‌ سه‌ دنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها