ترجمه Tricuspid Valve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرپوش‌ سه‌ گوش‌.

Tricuspid Valve به چه معناست و Tricuspid Valve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tricuspid Valve

(تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌, ترجمه (تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌, کلمات شبیه (تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌ , سرپوش‌ سه‌ گوش‌. به لاتین
دانلود فایل ها